• 5 سال پیش afshin ریاضیات بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اعداد یک تا پانزده را به ترتیب پشت سرهم قرار دهید به طوری که مجموع هر دو عدد متوالی یک مربع کامل باشد