• 6 سال پیش afshin هندسه darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    رسم ۱۷ ضلعی منتظم با خط کشو پرکار