• یک سال پیش afshin شعر فارسی mkkazemi.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ای تماشاییان هرزه‌نگاه