• 5 سال پیش afshin هندسه darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    چه نسبتی از این مربع رنگی است؟