• 4 سال پیش afshin هندسه darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    زاویه مشخص شده در تصویر مربع و هشت ضلعی منتظم چقدر است.