• 4 سال پیش afshin هندسه darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اضلاع چهارضلعی به ۳ قسمت مساوی تقسیم شده. نشان دهید مساحت چهارضلعی میانی ۱/۹ مساحت چهارضلعی است