• 6 سال پیش afshin هندسه darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    دو مثلث متساوی الاضلاع بر یکدیگر و دایره مماس هستند. اگر D وسط AC و AB برابر ۱۲ باشد، EF چقدر است