• 4 سال پیش afshin هندسه darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    خطوط AD و ‌BD یکدیگر را درون مثلث ملاقات میکنند. مقدار زاویه x در شکل چقدر است؟