• 4 سال پیش afshin هندسه darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    مثلث‌های متساوی الاضلاعی روی اضلاع یک مثلث با زاویه راس ۱۲۰ درجه بنا می‌کنیم. رابطه بین مساحت مثلث‌ها را اثبات کنید.