• 6 سال پیش afshin هندسه darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اگر نقاط B,D,F,G و D,A,E,F روی یک دایره باشند نشان دهید C,G,F,E نیز روی یک دایره‌اند.