• 6 ماه پیش afshin هندسه darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اضلاع چهارضلعی به ۳ قسمت مساوی تقسیم شده. نشان دهید مساحت چهارضلعی میانی ۱/۳ مساحت چهارضلعی است