• 4 سال پیش mohammad ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    پارادوکس: مجموع دو عدد دو برابر است با پنج!