• 5 سال پیش afshin هندسه darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    نقطه O مرکز شش ضلعی منتظم ABCDEF و P یک نقطه دلخواه در داخل یا خارج شش ظلعی است.