• 4 سال پیش afshin هندسه darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    نقطه M وسط خط اتصال مربعهای بنا شده روی اضلاع است. ثابت کنید مثلث‌های MDG و MAC قائم الزاویه متساوی الساقین هستند.