• 4 سال پیش afshin هندسه darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    D یک نقطه دلخواه روی ضلع مثلث است. ثابت کنید مجموع زوایای ساخته شده با دوایر داخلی مثلث ها برابر ۲۷۰ درجه است.