• 5 سال پیش Ailin.Arj ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    وقتی مجموع زوایای یک مثلث 270 درجه میشود