• 6 سال پیش afshin هندسه darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    خطی در امتداد دلخواه از یک راس متوازی الاضلاع رسم شده بطوری که ضلع مقابل را قطع کرده است