• 4 سال پیش afshin هندسه darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    مساحت مثلث BPD که درون مربع قرار گرفته چقدر است؟