• 4 سال پیش afshin هندسه darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    روی اضلاع یک ۴ ضلعی محاطی مستطیل‌هایی که ۱ ضلع آن برابر ضلع روبروست بنا شده. ثابت کنید مراکز این مستطیل‌ها گوشه‌های یک مستطیلند.