• 4 سال پیش afshin هندسه darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    در این مستطیل با داشتن مساحت قسمت‌های داده شده مساحت قسمت نارنجی را پیدا کنید.