• 4 سال پیش afshin هندسه darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    مقدار dm را با توجه به اطلاعات داده شده محاسبه کنید