• 5 سال پیش afshin هندسه darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    نسبت مساحت مربع قرمز رنگ که با چهار راس دوازده ضلعی منتظم ساخته شده به مساحت کل چندضلعی چقدر است؟