• 4 سال پیش afshin هندسه darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    با داشتن مساحت مستطیل‌ها و طول کلی اضلاع، مساحت قسمت خاکستری را پیدا کنید.