• 10 ماه پیش afshin هندسه darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    تعمیمی از قضیه فیثاغورث