• یک سال پیش afshin هندسه darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    با داشتن مساحت مستطیل‌ها، مساحت قسمت خاکستری را پیدا کنید