• 4 سال پیش afshin هندسه darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    همه مثلث‌ها متساوی الاضلاع هستند. مساحت مثلث قرمز چقدر است؟