• 4 سال پیش afshin هندسه darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    در این شکل که با سه نیم دایره و یک مستطیل رسم شده مقدار مجهول را بیابید