• 5 سال پیش afshin هندسه darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    در مستطیل رسم شده مقدار مجهول را از راه هندسی و با داشتن مساحت مثلث‌ها بیابید.