• 5 سال پیش afshin ریاضیات sciencevsmagic.net بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    یک بازی: ایجاد اشکال مختلف با رسم اشکال ساده هندسی