• 5 سال پیش afshin ریاضیات rubiksolve.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    حل مربع روبیک ۳ در ۳ در کمتر از ۲۰ حرکت