• 4 سال پیش afshin ریاضیات bigbangpage.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    گودل اعجوبه منطق