• 5 سال پیش afshin ریاضیات ims.ir بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    مسئله آپولونیوس - رسم دایره ای که بر سه دایره مفروض مماس باشد [PDF]