• 6 سال پیش darbare طراحی صنعتی roozrang.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    با تقویم چوبی ۱۲ وجهی DodeCal آشنا شوید؛ عشق به هندسه