• 7 سال پیش darbare طراحی صنعتی 1001boom.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    مسابقه طراحی خودرو میشلن ۲۰۱۸