ارسال شده از kashkoole-adab.blogfa.com

بسم الله الرحمن الرحیم

بسیاری از افراد «ملا نقطی» را به اشتباه «ملا لغتی» گویند. ملا نقطی یعنی آن که به ثبت نقطه های ... (ادامه ی مطلب را بخانید)

شاید بارها ترکیب بالا را به کار برده اید. هفت خط یعنی حقه باز، فریب کار، مکار. حال چرا ترکیب یاد شده چنین معنای کنایه ای...

مدتی ست در فضای مجازی مطلبی دست به دست می شود با

این عنوان که «گرگ باران دیده» نادرست است بلکه باید گفت

«گرگ بالان دیده» که از بالان ...

برخی فکر می کنند «کج دار و مریز» بدین گونه است: «کج دار و مریض»! و آن را با بیماری مرتبط می دانند؛ حال آنکه ... 

سابق/ اسبق

شاید بارها به ترکیب های «مدیر کل اسبق»، «فرمانده اسبق»، «رییس اسبق» و مانند این ها بر خورده اید...

 

لن ترانی: شاید بارها به این ترکیب برخورده اید و یا حتا به کار برده اید. «لن ترانی» عربی و به معنی«هرگز مرا نمی بینی» است اما ...

بیشتر ببینید