• 3 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اثبات تصویری نابرابری میانگین حسابی و هندسی