• 3 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    برف‌دانه‌ی کوخ شکلی با مساحت محدود و محیط نامحدود