• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ترسیم هذلولی با دنبال کردن نقاط تقاطع دو دایره