• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ۲۴ سلولی شکلی چهاربعدی است که معادلی در ابعاد پایین تر ندارد