• 27 روز پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    توجیه تصویری یک رابطه مثلثاتی