• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    فرمول خود ارجاع تاپر Tupper نامعادله‌ای که رسم آن تصویر خود فرمول را بدست می‌دهد