• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اثبات رابطه اویلر در مورد تعداد راس، وجه و یالهای یک چند وجهی محدب (V-E+F=2) به بیست روش مختلف