• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    تصویر سازی حرکت بر اساس اولین یک میلیون رقم اول عدد e