• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    یک روش تصویر کردن کره روی سطح دو بعدی