• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    نسبت طلایی در دوایر مماس بر هم