• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    (arctan(1/3) = arctan(1/5) + arctan(1/8