• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    آشوب (chaos) با اعمال قانون جاذبه F = G*M*m/r^2