• 6 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    پشت و رو شدن یک حلقه Torus با یک سوراخ