• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    منحنی آبی و قرمز متجانس هستند ولی بخشی از یک دایره نیستند