• 5 سال پیش afshin ریاضیات darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    مقدار (sin(16522742639231/32965520136675 در مبنای ۳۶ ببینید